STT Ngày đặt Người đặt Điện thoại Email Địa chỉ Ghi chú Mã khuyến mại Tình trạng TT