STT Ngày đặt Người đặt Điện thoại Email Địa chỉ Ghi chú Mã khuyến mại Tình trạng TT
1 HOVUONG_23 11/09/2019 Mưa Nắng 0393136017 muathuthang81202@gmail.com Số 47, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Chưa xử lý